Zdůvodnění potřebnosti

Interní výzkumná práce

Přípravný tým projektu provedl průzkum mezi zástupci cílových skupin se závěrem: Většina respondentů potvrdila, že nemají dostatečné zkušenosti a vědomosti o způsobech užití strukturální pomoci EU pro potřeby realizace rozvojových, inovačních, vzdělávacích a výzkumných projektů a při současném způsobu realizace studijních programů je ani nemohou v dostatečném rozsahu získat.

Dotazovaní v průzkumu podpořili realizaci „projektu“, který zabezpečí růst jejich odborných znalostí a vědomostí v oblasti přípravy, řízení projektů financovaných z národních zdrojů a strukturálních fondů EU.

Dalším důvodem zaměření předkládaného projektu je skutečnost, že jeho realizací dojde k výraznému posílení absorpční kapacity pro realizaci a financování projektů u budoucích zaměstnavatelů zástupců cílové skupiny „studenti“. Potřebu takového řešení dokládá další realizovaný průzkum mezi malými a středními podniky v jihomoravském regionu. Většina respondentů se vyjádřila tak, že jim jednoznačně chybí kompetence v oblasti projektového managementu a za jeden ze zdrojů těchto kompetencí považuje právě nově přijímané pracovníky.

Externí výzkum

V rámci projektu Bílá kniha terciálního vzdělávání z roku 2007 je doloženo, že stále se zvysující požadavky trhu práce vyžadují, aby školy podporovaly zaměstnatelnost a flexibilitu jednotlivců.

Empirická praxe partnera projektu, kterým je Společnost pro projektové řízení, o.s., potvrzuje názor představitelů klíčových podniků v regionu, že absolventi nejsou dostatečně prakticky připraveni na výkon povolání.

Úspěšná realizace projektu přinese zástupcům cílových skupin (prostřednictvím inovovaných předmětů studijních oborů) celou řadu znalostí o problematice fungování EU, realizaci a financování různorodých projektů v soukromé i veřejné sféře a jejich financování. Především ale tréninkem ověřenou schopnost jejich praktického využití.