Cílové skupiny

Aktivity projektu budou zaměřeny na dvě cílové skupiny.

A) STUDENTI

Početnější cílovou skupinou budou studenti magisterských studijních oborů Fakulty podnikatelské. Jedná se o absolventy bakalářských studijních oborů, kteří hledají možnost rozšíření svého předchozího vzdělání o oblast řízení a financování podniků. Po absolvování studia budou působit v administrativních funkcích podniků a jsou tedy typickými členy přípravných a realizačních týmů pro různorodé projekty. Potřeba rozšíření jejich vzdělání o oblast řešenou projektem přímo vyplývá z realizovaných průzkumů i jejich zájmu o řešení závěrečných diplomových prací v oblasti realizace a financování projektů, který převyšuje současné kapacity pedagogů pro takto zaměřené práce.

Do projektu bude zapojeno 775 studentů akreditovaných studijních programů v prezenční i komb. formě studia.

B) AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI ŽADATELE

Druhou cílovou skupinu tvoří akademičtí pracovníci žadatele. Jedná se o pedagogy, kteří mají zájem inovovat jimi vyučované předměty studijních oborů o prvky podporující schopnosti studentů právě v oblasti přípravy, řízení a realizace různorodých projektů. Do projektu budou zapojeni pedagogové vyučující předměty poskytující znalosti přímo související s přípravou a realizací projektů, ale také znalosti, které je možné označit jako podpůrné (rozhodování, statistika, ekonomika Evropské unie …). Zástupci této cílové skupiny mají potřebu doplňovat informace z domácích i zahraničních zdrojů, vzájemnými konzultacemi zamezovat duplicitám a naopak posilovat návaznost jednotlivých předmětů a také přenášet zkušenosti z praxe. Významnou roli při přenosu teoretických informací i praktických zkušeností směrem k této cílové skupině zde sehraje partner projektu.

Do projektu bude zapojeno 9 akademických pracovníků, nicméně význam této skupiny je dán především tím, že bude dále přímo působit na cílovou skupinu studentů.