Zapojení a motivace cílové skupiny

Obě cílové skupiny budou do realizace projektu aktivně zapojeny ve všech fázích realizace.

A) STUDENTI

  • Studenti budou příjemci služeb v podobě inovovaných studijních předmětů (inovace v oblasti návaznosti, propojenosti a zamezení duplicit), které jsou zařazeny do studijních programů žadatele.
  • Jako volitelný předmět bude studentům nabídnut kurz s pracovním názvem „Evropské projektování“, který bude vysoce prakticky orientován a kde budou studenti připravovat projektovou dokumentaci podle požadavků konkrétních výzev. Absolvování kurzu bude potvrzeno vydáním certifikátu, který pomůže k diverzifikaci absolventů a jejich lepšímu postavení na trhu práce, a podpoří tak motivaci studentů k participaci na projektu.
  • V rámci projektu budou realizovány workshopy s experty z praxe, které podpoří transfer dobrých praktik a úspěšných příkladů realizace projektů.

Motivace této cílové skupiny pro participaci na projektu dokládají jak realizované analýzy, tak zájem studentů o závěrečné práce s podobnou tématikou. Ty jsou, v rámci studijních programů, v současnosti jedinou možností jak pod odborným vedením získat tyto znalosti.

B) AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Cílová skupina pedagogických pracovníků bude do aktivit projektu zapojena především jako poskytovatelé služeb. Jejich zapojení bude prostřednictvím účasti na workshopech, vytváření inovovaných osnov předmětů a přípravy studijních opor.

Jako příjemci služeb budou vystupovat především směrem k poradním orgánům, zástupcům praxe a tuzemským i zahraničním expertům, kdy budou v roli příjemců informací, znalostí a dovedností. Motivace této cílové skupiny je odovzena od motivace k osobnímu a odbornému růstu pedagogů a je patrná i z jednání realizovaných v předprojektové fází.