Přínos pro cílovou skupinu

A) Přínos pro cílovou skupinu STUDENTI:

  • Získání nových znalostí v oblasti přípravy a realizace projektů financovaných z národních i evropských zdrojů a tím získání nových kompetencí pro další přípravu, realizaci a řízení projektů v soukromé i veřejné sféře.
  • Zvýšení zaměstnatelnosti a flexibility absolventů a také jejich diverzifikace na trhu práce. Dovednosti získané realizací projektu jsou vysoce inovativní, prakticky využitelné a na pracovním trhu je po nich velká poptávka.
  • Dostupnost výukové náplně prostřednictvím webového rozhraní s pozitivním dopadem na efektivitu studia.
  • Získání nových kontaktů z podniků, které mohou být potencionálními zaměstnavateli či zadavateli diplomových prací.

B) Přínosy pro cílovou skupinu AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI:

  • Přenesení získaných poznatků, dobrých praktik (bst practices) i úspěšných realizací (success stories) do výuky předmětů žadatele.
  • Rozšíření kompetencí akademických pracovníků a tím mimo jiné i zvýšení kapacit pro vedení diplomových prací s tématikou přípravy a realizace projektů. Znalostní i finanční pokrytí přípravy inovovaných studijních opor.
  • Vytvoření potenciálu pro rozvoj národní i mezinárodní spolupráce s podniky i vzdělávacími institucemi v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie.
  • Možnost opakovaného využití připravených programů jak v prezenční, tak i e-learningové podobě, a to i po ukončení aktivit projektu.
  • Možnost vývoje a využití moderních multimediálních pedagogických pomůcek při výuce.
  • Možnost prezentace a publikace výsledků odborné činnosti prostřednictvím publikací, článků, příspěvků atd.